Korzystając z moich poradników stworzysz stronę internetową zupełnie od podstaw, krok po kroku.

Jak stworzyć  stronę internetową?

ZOBACZ WIDEO INSTRUKCJĘ

§ 1 Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym w

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 Definicje

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 • Sprzedawca - Joanna Lewandowska

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.kohani.pl.

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

 • Zamówienie - oświadczenie zainteresowania przedmiotem przez klienta składane za pomocą formularza kontaktowego lub wysłaniem maila w celu ustalenia cech szczególnych produktu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Produkt – przedmiot wykonany indywidualnie na zamówienie na wzór  lub przedmiot będący w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu użytkownikowi przez usługodawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 • Adres e-mail sprzedawcy: 

 • Numer telefonu sprzedawcy: 883795721

 • Numer rachunku bankowego sprzedawcy 10 1140 2017 0000 4202 1309 4791

 • Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,

 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 • Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu są własnością sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

 • Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji wzoru wskazanych na nich modeli towarów, ustalenie konkretnego zamówienia wymaga kontaktu mailowego ze sklepem.

 • Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia oraz bezpośrednim kontakcie mailowym ze sprzedającym w celu uzgodnienia walorów i cech indywidualnych zamawianego produktu.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe),o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, podczas korespondencji w celu zamówienia i ustalenia sposobu dostawy. Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia (bezpłatny) we wskazanych przez sklep miejscu.  

 • Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie ustalana drogą mailową indywidualnie przed dokonaniem zakupu przez klienta.

§ 6 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy: 

 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie napisać maila zamawiającego na blog@jakstworzycstrone.pl

 • po ustaleniu mailowym zamówienia pomiędzy sklepem a zamawiającym, należy uiścić ustaloną płatność.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu: 

 • Przesyłka pocztowa

 • Inpost

 • Przesyłka kurierska

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem ustalonym indywidualnie z kupującym.

 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto sprzedawcy

 • Płatność gotówką przy odbiorze bezpośrednim.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza kontaktowego w sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 • Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie ustala jego szczegóły zawsze indywidualnie. Potwierdzenie otrzymania zamówieniai jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy

 

o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

 • W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wykonaniu produktu.

 • Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu przelewuz płatnością za zamówiony produkt.. 

 • W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 • W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie wskazanym w korespondencji mailowej. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży tylko w przypadku rażących błędów w wykonaniu zamówienia.

 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie przez konsumenta oświadczenia na adres mailowy sklepu przed upływem tego terminu.

 • Koszt odesłania produktu ponosi klient.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

 • Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w korespondencji (może różnić się od adresu siedziby sklepu) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument może zwrócić tylko produkt nieużywany przez siebie, z kompletem metek i opakowaniem.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 • Umową sprzedaży objęte są produkty stworzone z recyklingowanych przedmiotów i materiałów oraz elementów nowych wyszczególnionych w zawartej umowie na wykonanie przedmiotu.

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy. 

 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w korespondencji mailowej.

 • W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie produktu podczas zawierania umowy. 

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 12 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną usługę na rzecz klientów usługę newsletter.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, wymagane jest wyrażenie zgodyna otrzymywanie newslettera przez klienta. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera).

3. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez sklep usług. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług newslettera rozwiązuje się, a sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie danych klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku;

b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

d) brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep. 

e) sklep umożliwi klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawyo ochronie danych osobowych.

 

Zastanawiasz się jak stworzyć stronę internetową krok po kroku? Dobrze trafiłeś!  Dzięki mojemu blogowi stworzysz samodzielnie wspaniałą stronę internetową!