Logo Joanna Lewandowska - strony internetowe

Regulamin

1 Definicje ogólne

 1. Dostęp do Kursu – umożliwienie kursantowi korzystania z kursu na czas wskazany w Umowie.
 2. Konsument – Kursant będący Konsumentem.
 3. Konto – opcja Serwisu – Kursant, jest rozpoznawany za pomocą unikalnej nazwy i może korzystać z  wybranych funkcji dostępnych w Serwisie jakstworzycstrone.pl – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Kursu.
 4. Kurs – materiały stworzone przez Joannę Lewandowską i udostępnione kursantom w postaci cyfrowej za pośrednictwem Serwisu. Kurs dostępny dla kursanta po zalogowaniu się na konto
 5. Kursant – osoba korzystająca z Kursu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Serwis – strona internetowa, na której znajduje sie kurs. oraz Dostęp do kursu dla Kursantów
 8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu, zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą na podstawie Regulaminu.
 9. Usługodawca – Joanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą: Kreacyjna Joanna Lewandowska, Zabór Wielki 65, 55-330 Miękinia NIP : 9131504533 Twórca i właściciel Serwisu.

 

2 Kurs

 1. Kurs został stworzony przez Usługodawcę Joannę Lewandowską  jest chroniony prawem  autorskim i projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Do uzyskania dostępu do kursu niezbędne jest podanie adresy e-mail oraz akceptacja Regulaminu.

 

3  Dostęp do Kursu

 1. W celu nabycia dostępu do kursu oraz zawarcia umowy kursant musi podać swoje dane i opłacić dostęp do kursu.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie finalizacji zamówienia przez Kursanta po zaakceptowaniu regulaminu i opłaceniu kursu.
 3. Po opłaceniu kursu Kursant otrzymuje dostęp do zakupionego kursu poprzez utworzone Konto w Serwisie.
 4. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, oraz korzystania z informacji dodatkowych.   
 5. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie.
 6. Licencja jest udzielana wyłącznie dla Kursanta. Kursant nie może udostępniać kursu osobom trzecim ani udzielać sublicencji.

 

4 Opłata za dostęp do Kursu

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kursanta.
 3. Opłata za Dostęp do Kursu wskazana w Serwisie jest opłatą za korzystanie z Kursu przez jedną osobę-Konsumenta.
 4. Wybrane kursy mogą być dostępne bezpłatnie po założeniu Konta przez Kursanta oraz akceptacji regulaminu.

 

5 Płatność

 1. Za uzyskanie dostępu do kursu Kursant może zapłacić za pośrednictwem bramki płatności Przelewy 24.
 2. W przypadku płatnych kursów, dostęp do Kursu następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy.

 

6 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Kursanta powinna być wysłana na adres joanna@kreacyjna.pl i powinna zawierać:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 1. 2. Odpowiedź zostanie udzielona e-mailowo w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

 

7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8 Zmiany ofert i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem jest Usługodawca.
 2. Kursant dobrowolnie podaje swoje dane osobowe podczas zakupu kursu.Podanie danych osobowych jest niezbędne aby otrzymać dostęp do kursu.
 3. Dane osobowe Kursantów przetwarzane są w celu realizacji zamówienia – dostępu do kursu. dane przetwarzane są zgodni z RODO, informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie. Konsument ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych co jest jednoznaczne z rezygnacją z dostępu do kursu.
 4. Zgłoszenie usunięcia danych osobowych Kursanta należy przesłać na adres joanna@kreacyjna.pl

 

10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 4. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie a w przypadku znaczących zmian kursanci zostaną poinformowani mailowo.