Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub masz jakieś pytania, napisz komentarz.

Znaj­dzie­cie tu instruk­cje do pod­sta­wo­wych funk­cji kreatora stron webwave. Zna­jo­mość tych narzę­dzi uła­twi Wam stwo­rze­nie swo­jej

wła­snej, nie­po­wta­rzal­nej strony inter­ne­to­wej. Będzie­cie mogli doda­wać i edy­to­wać ele­menty na stro­nie według wła­snych potrzeb.

Ja będę sys­te­ma­tycz­nie doda­wać tutu­oriale, a Wy pisz­cie co jest potrzebne.

 

1. Kształt i obraz

 

 

 

2. Menu

 

 

 

 

szablon strony dla architekta

Podstawowe funkcje kreatora stron webwave

27 maja 2015

 

 

 

 

jak zrobić www

Stwórz ją samodzielnie. To proste! Zobacz instrukcje krok po kroku.

Jak stworzyć  stronę internetową?