Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub masz jakieś pytania, napisz komentarz.

Historia pewnej znajomości...

 

Webwave to nie­wąt­pli­wie naj­lep­szy edy­tor, jaki mia­łam oka­zję testo­wać (a było ich wie­le…) Stwo­rze­nie strony w tym kre­ato­rze to sama przy­jem­ność, korzy­stają z niego zarówno począt­ku­jący, jak i pro­fe­sjo­na­li­ści. Webwave ofe­ruje bar­dzo intu­icyjny panel edy­cji strony oraz panel cms.

 

To wła­śnie panel cms spra­wił, że przy­pad­kiem odkry­łam webwa­ve… Robi­łam stronę dla zna­jo­mej kosme­tyczki, która na co dzień nie korzy­sta z kom­pu­tera, ale bar­dzo zale­żało jej na edy­cji swo­jej witryny. Nie­stety cms word­pressa czy joomli były dla niej zbyt skom­pli­ko­wane, szu­ka­łam zatem cze­goś banal­nie pro­stego w obsłu­dze i tak odkry­łam webwave.

 

 

Co wyróż­nia webwave jako kre­ator stron www?

 

– pro­ste zasady! Logu­jesz się i two­rzysz strony, łatwo, szybko i przy­jem­nie. Pła­cisz tylko za ser­wer  i domenę, nie musisz doku­po­wać dodat­ko­wych modu­łów, nie ma pakie­tów prze­strzeni na dysku jed­nym sło­wem żad­nych dodat­ko­wych opłat!

 

- z webwave można nawet korzy­stać za darmo. Do płatności dochodzi dopiero w momencie, gdy chcemy aby strona ukazała się pod dedykowaną własną domeną. Domenę możemy zakupić również z poziomu narzędzia. Twórcy pomyśleli o wszystkim. Warto tu wspomnieć także, że w webwave wszelkie aktualizacje narzędzia są darmowe i działają zarówno dla nowych ston jak i tych stworzonych wcześniej. 

 

–  w pełni intu­icyjny edy­tor!  Nie musisz napi­sać ani linijki kodu, żeby stwo­rzyć wyjąt­kowy pro­jekt. Wszyst­kie ele­menty po pro­stu prze­cią­gasz i upusz­czasz.

 

–  nie­zwy­kłe roz­wią­za­nia!  Webwave auto­ma­tycz­nie połą­czy Twoje pod­strony w menu, utwo­rzy mapę strony, a nawet wyge­ne­ruje dla Cie­bie stronę wie­lo­ję­zyczną!

 

– wartosciowe dodatki! W pro­sty spo­sób dodasz do swo­jej strony for­mu­larz kon­tak­towy, mapę dojazdu lub aktu­al­no­ści.

 

– nieograniczone możliwosci - możesz dodać do strony dowolny kod HTML, CSS czy JavaScript.

 

- możliwość stworzenia wersji responsywnej strony w bardzo prosty sposób. 

 

Kliknij tutaj i zacznij swoją przygodę z webwave

 

Dlaczego warto zrobić stronę w webwave cms

02 czerwca 2015
przydatne programy

KLIKNIJ I SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Cześć, jestem Joanna,

pomogę Ci zbudować Twoją stronę i sklep. 

Kliknij, zarejestruj się w webwave

i odbierz 30% rabatu na hosting!

Od kilku lat two­rzę strony inter­ne­towe. Zało­ży­łam ten blog po to, aby poka­zać Ci, że Ty też możesz zro­bić wła­sną witrynę i wcale nie jest to takie trudne.

Nikt nie zna Two­jej firmy lepiej niż Ty prawda? Jeśli szu­kasz prostej instruk­cji, od razu zacznij tutaj. Możesz też przej­rzeć moje posty  i spraw­dzić co jesz­cze Cię inte­re­suje.

Korzystając z moich poradników zbudujesz niesamowitą stronę internetową

zupełnie od postaw, krok po kroku.

Jak stworzyć  stronę internetową?

ZACZNIJ TERAZ

Joanna

Lewandowska